Skip to main content

1986 – Wemmer hänn, denn gämmer; wemmer gänn denn hämmer


«Schaad isch d’Fasnacht scho verbie, scheen isch sie gsi»